top of page
Search

Världens första trådlösa elväg för bussar och tunga lastbilar byggs i Sverige

Pressmeddelande

2019-04-12


Smartroad Gotland ska bygga världens första trådlösa elväg på allmän väg för olika

fordonstyper. Totalt byggs 1.5 km elväg längs den 4 km långa sträckan som förbinder Visby

flygplats med centrala Visby på Gotland. Två eldrivna fordon – en buss och en tung lastbil –

kommer att laddas under färd under det treåriga projektet. Elvägen baseras på induktiv

teknik installerad under vägbanan vilket innebär att den är osynlig. Elvägen kan även

användas för att ladda och driva olika typer av elfordon såsom bussar, lastbilar och

personbilar, genom att variera antalet mottagare under fordonen.


Projektet Smartroad Gotland är resultatet av en förkommersiell upphandling där syftet är att

bygga kunskap om olika elvägstekniker inför en storskalig utbyggnad av elvägar. Arbetet

startar i april 2019 och tester med en el-lastbil på den första delsträckan påbörjas redan

kommande vinter. Projektet genomförs av ett konsortium under ledning av Electreon AB och

finansieras av Trafikverket.


”Vi, Trafikverket, tror att elvägar är ett viktigt bidrag till att minska CO2-utsläppen från den

tunga trafiken. Att demonstrera och utvärdera nya tekniska lösningar för elvägar är ett av

våra viktigaste steg i vår långsiktiga plan för en potentiell utrullning av elvägar på det tunga

vägnätet i Sverige.” säger Jan Pettersson, programchef Elvägar, Trafikverket.


“Det är väldigt spännande och positivt att Trafikverket vill genomföra det här världsunika

testprojektet just på Gotland. Det förstärker bilden av Gotland som en av de mest innovativa

och klimatsmarta regionerna i världen”, säger regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C).

“Förutom en unik elväg så inkluderar projektet även Sveriges första helelektriska 40 tons

lastbil och en ny typ av elektrisk buss. Huvudsyftet med projektet är att bygga kunskap och

tillsammans med våra samarbetspartners och jag ser fram emot att demonstrera att tekniken

är redo för marknaden.” säger Håkan Sundelin, Electreons nordenchef och projektledare för

Smartroad Gotland.


“Elvägar har potentialen att vara en avgörande faktor för att nå en fossilfri transportsektor

men det är fortfarande osäkert om och hur elvägar skall implementeras och finansieras i

större skala. I projektet kommer RISE att testa och validera säkerheten för induktiv elväg

samt att öka kunskapen om vilka möjligheter och utmaningar som den nya tekniken medför

för olika aktörer. Analyserna i detta projekt kommer därför att utgöra viktig beslutsunderlag

inför en storskalig utbyggnad av elvägssytem.” säger Stefan Tongur, Senior forskare, RISE.


Fakta om Smartroad Gotland

Den trådlösa laddningsinfrastruktur från Electreon kan delas av flera olika typer av fordon

samtidigt. Tekniken minskar behovet av stora fordonsbatterier samtidigt som behovet av att

stanna för att ladda minimeras. Istället laddas fordonen trådlöst under färd. Systemet är

dessutom helt osynligt. Tekniken är kompatibel med olika typer av elfordon; bussar, lastbilar

och personbilar men även självkörande fordon.

Detta samarbete mellan publika och privata parter har en total budget av 116 MSEK varav

91 MSEK finansierats av Trafikverket och resten av de levererande parterna.

I konsortiet Smartroad Gotland deltar:

  • Eitech, dotterbolag till Vinci, ett världsledande infrastruktur- och konstruktionsföretag;

  • Flygbussarna, ägda av TransDev, en världsledande operatör för publika transporter;

  • Gotland Ring/Gotland GPe Circuit AB - världens första hållbara motorbana, partner för trafikelektrifiering inom fordonsindustrin;

  • Matters Group, konsulter inom hållbar affärsutveckling, ansvariga för kommunikation och PR;

  • OSAB, lokala vägkonstruktörer;

  • RISE, ledande forskningsinstitut inom innovation och kunskap kring elvägar;

  • Swedavia, Visby Airport.;

  • World Ecological Forum - expertnätverk inom hållbarhetsfrågor.

Electreon AB är ett helägt dotterbolag till Electreon Wireless, ett Israeliskt börsnoterat bolag

som utvecklat teknologin för dynamisk trådlös energiöverföring. Electreon har också nyligen

startat ett pilotprojekt i Tel Aviv, för att demonstrera tekniken i en urban miljö med dynamisk

laddning av stadsbussar.


För mer information vänligen kontakta:

Niclas Ihrén, Matters Group, kommunikationschef

+46704911499

smartroadgotland@electreon.com

www.electreon.com


Extra citat

Oren Ezer, Electreons VD beskriver: “Hela konsortiet är spända på att vara en del av

Trafikverkets stora plan för snabb testning och uppskalning av elvägar. Sverige är ledande

internationellt, och så snart tekniken bevisats fungera väl där, så är vi övertygade om att

resten av världen kommer att följa efter. Med våra samarbetspartners kommer vi i projektet

att visa teknikens fördelar och att den är redo för marknaden.”


Niclas Ihrén, VD, Matters Group: “Vi är övertygade om att Electreons elvägsteknik kan

minska klimatpåverkan från transporter dramatiskt. Det är en startpunkt för ett mycket

smartare system för transporter och för mobilitet. Ett smart system som kan identifiera varje

fordon är nyckeln till hållbara framtida affärsmodeller.”


“Från ett makroperspektiv, är det av yttersta vikt att markant minska koldioxidutsläppen på

flera plan, inte minst inom tunga transporter, som är ett utvecklingsområde som kräver

signifikanta förändringar. Genom att påbörja projektet med tyngre och mer frekventa

transportformat, skapas mest mervärde från ett miljöperspektiv. Oren Ezer och jag startade

projektet i ett försök att skapa en uppvisningsarena och testbedd för nya möjligheter med

smarta teknologier för elvägar.”, säger Alec Arho-Harvén, grundare av Gotland Ring och

World Ecological Forum.

27 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page