FAQ Smartroad Gotland

Allmän

Smartroad Gotland är ett förkommersiellt demonstrationsprojekt som bygger kunskap och skapar möjligheter inför en möjlig utbyggnad av Sveriges elvägsnätverk. Projektet genomförs av konsortiumet för Smartroad Gotland, under ledning av Electreon AB. Elecreon har utvecklat en teknik som minskar behoven av fossila bränslen för den tunga transporten genom att erbjuda ett kostnadseffektivt, hållbart och energieffektivt alternativ. Den induktiva elvägen minskar luftföroreningar kring motorvägar och i urbana miljöer samt skapar en lägre ljudnivå i storstadsområden.

Varför är projektet placerat på Gotland?

01

Gotland är en region med goda förutsättningar för att leda utvecklingen av framtidens energisystem med tillgång på solenergi, vatten- och vindkraft. Utöver naturresurser så är region Gotland ett nav för innovation, där partnerskap mellan offentliga, privata och civila aktörer skapas. Klimatet på Gotland möjliggör även att tekniken kan testas för olika vägunderlag såsom halka och snö, så de såväl fysiska som sociala förutsättningarna på Gotland lägger en bra grund för ett lyckat demonstrationsprojekt.

Varför har sträckan mellan centrala Visby och flygplatsen valts?

02

Den 4,1 km långa sträckan, varav 1,6 km blir elektrifierad, förbinder flygplatsen med centrala Visby. Sträckan är vald eftersom det möjliggör att systemet kan testas under dynamiska vägförhållanden. Elvägen angränsar till en rondell, innehåller längre raksträckor och kurvor vilket gör att fordonen testas med olika vägunderlag. Den valda sträckan möjliggör även flera värdefulla samarbeten, där bland annat Smartroad Gotlands samarbete med Flygbussarna har gjort att elbussen sätts i reguljär drift.

Varför kallas det ”Smartroad”?

03

Projektet har fått sitt namn eftersom det verkligen är en smart teknik. Infrastrukturen är helt passiv under vägen ända tills ett fordon passerar över en spole, och fordonet identifierats som en godkänd mottagare av energi. Först då startar energiöverföringen. Denna identifiering sker meter för meter, då infrastrukturen i varje segment slås av eller på på millisekunder. Härigenom blir infrastrukturen helt ofarlig för människor och djur i närheten av vägen. Inget elektromagnetiskt fält träffar den som passerar vägen gående, cyklande eller i ett annat fordon. Tillgängligheten till realtidsdata gör att systemet är unikt och lätt att övervaka, såväl för säkerhet, tekniska fel och för att kunna styra en flexibel användning vid köbildning och kan i framtiden samverka med infrastruktur för autonoma fordon.

När är elvägen redo?

04

Arbetet påbörjas i April 2019 och den första delsträckan är färdigställd för användning i slutet av 2019 och elbussen är i bruk under sommaren 2020. Demonstationsprojekjtet med tester på elvägen pågår fram till 2022.

Vad händer när demonstrationsprojektet är klart?

05

Efter att projektet avslutats kommer elvägen avvecklas enligt godkännande för grävtillståndet. Kontrollenheterna i vägen kommer tas bort och spolsegmenten har som utgångspunkt att lämnas kvar i vägen, men det är något som i detalj kommer utredas under projektets gång. Allt material som demonteras återvinns eller om möjligt återanvändas.

Vilka är de största utmaningarna?

06

Pionjärprojekt innebär alltid utmaningar, och för Smartroad Gotland är en central utmaning att verifiera och höja teknikens mognadsgrad, eftersom projektet är det första av sitt slag. I detta fall innebär det centralt att skala upp produktionen från labbskala till massproduktion och i projektet går vi från tester i laboratorium till att appliceras i drift. En annan central aspekt är att verifiera så ingen strålning stör omgivningen. Säkerhetskraven i projektet är höga och närheten till flygplatsen gör att det tillkommer krav på att inte störa radiotrafik och andra tekniska system.  

 

Att kontinuerligt visa på effektiv interaktion och ett gott samarbete mellan parter är centralt för projektet, och för att möjliggöra trådlösa elvägar i framtiden. För att få med sig intressenter och minska risken för oro hos allmänheten har vi en projektgrupp som arbetar med proaktiv transparens. Det innebär redan i ett tidigt skede involverar allmänheten och tar in deras potentiella oro, samtidigt som vi bistår med relevant information om hur arbetet fortgår.

Vad tycker boende i närheten om vägbygget?

07

Eftersom elvägen förväntas ha en minimal inverkan på omgivningen väntas boende i området generellt ha en positiv inställning. På lång sikt minskar elvägar såväl lokala utsläpp och buller, vilket gynnar de boende.

 

För att ha bra koll på vad boende tycker om projektet arbetar Smartroad Gotland med ett flertal olika kanaler för att upprätthålla goda kontakter med allmänheten. Vi anordnar informationsmöten, skickar ut nyhetsbrev och deltar i Almedalen  för att skapa tillit och undvika missförstånd. En kommunikationsplan har tagits fram i syfte att kontinuerligt hålla kontakt med olika intressenter, och personer kan när som helst kontakta oss via mejl om funderingar uppkommer.

Är vägen farlig?

08

Inte alls, på grund av att elvägen är utvecklad så att den endast aktiveras när ett licensierat fordon passerar över vägens spolar. Det innebär att tekniken i övrigt är helt passiv och aldrig kommer föra över energi eller strålning till olicensierade fordon eller till förbipasserande människor och djur. Ett gediget säkerhetsarbete har i förväg genomförts för att identifiera säkerhetsrutiner, kontrollera tekniken för kraftöverföring och för att se till så tekniken varken är skadlig för människor, omgivning eller miljö.

Hur mycket kostar infrastrukturen?

09

Detta projekt är ett samarbete mellan publika och privata parters, med en total budget på 116 miljoner sek, varav 91 finansierats av Trafikverket och resten av de levererande parterna. Tekniken är utformad för att vara kostnadseffektiv för såväl större som mindre skalor, där det nuvarande målet är att uppnå en kostnad per kilometer på $500K. Systemet är uppbyggt på en “design to cost”-metod vilken reducerar kostnader över tid.

Hur mycket kraft kan överföras?

10

Kraftöverföringen regleras beroende på hur mycket energi mottagaren på elfordonet har, på spolarna i marken och beroende av kontrollenheten. Systemet kommer anpassa kraftöverföringen för att säkerställa energieffektivitet och energisäkerhet. Den maximala kraftöverföringen per mottagare på ett fordon är 25 kW. Ett tungt fordon kan dock ha flera mottagare. Effekten är anpassad för att vara lämplig för hela skalan från personbilar till mycket tunga fordon.

Varför ska det vara trådlöst?

11

Tekniken överför energi trådlöst genom en enhet placerad under asfalten för att ladda batteriet eller driva fordonet. Den trådlösa tekniken gör systemet flexibelt, kostnadseffektivt och så att det stör inte den fysiska omgivningen.